Days
Hours
Minutes
Seconds
x

Froala Editor v4.2.0 is Here LEARN MORE

Skip to content

Entities Plugin

Converts special characters to HTML entities.

For example: if you insert © at the editor it will be converted to © when you open the Code View and vice versa.


Plugin options:

entities
String -
A list with the characters that are reserved in HTML.

Default:
'"'¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿŒœŠšŸƒˆ˜ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϑϒϖ   ‌‍‎‏–—‘’‚“”„†‡•…‰′″‹›‾⁄€ℑ℘ℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋⟨⟩◊♠♣♥♦'

Add Plugin to your code:

Plugin name: entities

Plugin JS Script: ../js/plugins/entities.min.js

Or from CDN https://cdn.jsdelivr.net/npm/froala-editor@latest/js/plugins/entities.min.js

Ready to dive in? Explore our plans

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[bws_google_captcha]
<div class="gglcptch gglcptch_v2"><div id="gglcptch_recaptcha_1153859584" class="gglcptch_recaptcha"></div> <noscript> <div style="width: 302px;"> <div style="width: 302px; height: 422px; position: relative;"> <div style="width: 302px; height: 422px; position: absolute;"> <iframe src="https://www.google.com/recaptcha/api/fallback?k=6Ld6lNoUAAAAAM626LfCOrnkBFJtYZAKESFCjgv_" frameborder="0" scrolling="no" style="width: 302px; height:422px; border-style: none;"></iframe> </div> </div> <div style="border-style: none; bottom: 12px; left: 25px; margin: 0px; padding: 0px; right: 25px; background: #f9f9f9; border: 1px solid #c1c1c1; border-radius: 3px; height: 60px; width: 300px;"> <textarea id="g-recaptcha-response" name="g-recaptcha-response" class="g-recaptcha-response" style="width: 250px !important; height: 40px !important; border: 1px solid #c1c1c1 !important; margin: 10px 25px !important; padding: 0px !important; resize: none !important;"></textarea> </div> </div> </noscript></div>
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[bws_google_captcha]
<div class="gglcptch gglcptch_v2"><div id="gglcptch_recaptcha_1351372434" class="gglcptch_recaptcha"></div> <noscript> <div style="width: 302px;"> <div style="width: 302px; height: 422px; position: relative;"> <div style="width: 302px; height: 422px; position: absolute;"> <iframe src="https://www.google.com/recaptcha/api/fallback?k=6Ld6lNoUAAAAAM626LfCOrnkBFJtYZAKESFCjgv_" frameborder="0" scrolling="no" style="width: 302px; height:422px; border-style: none;"></iframe> </div> </div> <div style="border-style: none; bottom: 12px; left: 25px; margin: 0px; padding: 0px; right: 25px; background: #f9f9f9; border: 1px solid #c1c1c1; border-radius: 3px; height: 60px; width: 300px;"> <textarea id="g-recaptcha-response" name="g-recaptcha-response" class="g-recaptcha-response" style="width: 250px !important; height: 40px !important; border: 1px solid #c1c1c1 !important; margin: 10px 25px !important; padding: 0px !important; resize: none !important;"></textarea> </div> </div> </noscript></div>
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[bws_google_captcha]
<div class="gglcptch gglcptch_v2"><div id="gglcptch_recaptcha_481615102" class="gglcptch_recaptcha"></div> <noscript> <div style="width: 302px;"> <div style="width: 302px; height: 422px; position: relative;"> <div style="width: 302px; height: 422px; position: absolute;"> <iframe src="https://www.google.com/recaptcha/api/fallback?k=6Ld6lNoUAAAAAM626LfCOrnkBFJtYZAKESFCjgv_" frameborder="0" scrolling="no" style="width: 302px; height:422px; border-style: none;"></iframe> </div> </div> <div style="border-style: none; bottom: 12px; left: 25px; margin: 0px; padding: 0px; right: 25px; background: #f9f9f9; border: 1px solid #c1c1c1; border-radius: 3px; height: 60px; width: 300px;"> <textarea id="g-recaptcha-response" name="g-recaptcha-response" class="g-recaptcha-response" style="width: 250px !important; height: 40px !important; border: 1px solid #c1c1c1 !important; margin: 10px 25px !important; padding: 0px !important; resize: none !important;"></textarea> </div> </div> </noscript></div>